Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen Saensun B.V., handelend onder de naam nl, en een Klant waarop 123zonshop.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over een Consument wordt daar onder verstaan: een Klant die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst al dan niet op afstand afsluit met 123zonshop.nl.
 4. Wanneer een bepaling of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 123zonshop.nl en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bedingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Op alle overeenkomsten tussen 123zonshop.nl en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van 123zonshop.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen de Klant en 123zonshop.nl kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden vanaf de internetsite van nl. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek (digitaal) toegezonden. Op verzoek wordt een Engelstalige versie van de algemene voorwaarden verstuurd.

Artikel 2. Aanbod

 1. Het aanbod van 123zonshop.nl bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
 2. Elk aanbod van nl is vrijblijvend, tenzij anders is vermeld of er een bepaalde termijn aan is gekoppeld. Een aanbod vervalt indien het product waarop het aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. Elke afbeelding, foto, tekening, informatie inzake producteigenschappen en dergelijke op de internetsite van nl geldt slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. nl kan niet aan het aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een aanbod vermelde prijs is inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld. Wijzigingen in heffingen opgelegd van overheidswege worden te allen tijde doorberekend in de prijs. Wijzigingen als bedoeld in het onderhavige artikel geven de Klant het recht de overeenkomst te beëindigen.
 6. De in een aanbod vermelde prijs is exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.
 7. De in een aanbod vermelde prijs is inclusief verpakkingskosten, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 8. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod dan is 123zonshop.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij nl anders aangeeft.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst 

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van 123zonshop.nl heeft aanvaard.
 2. Wanneer een Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 123zonshop.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling. Zolang de ontvangst van deze bestelling niet door de 123zonshop.nl is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst
 3. Onder koop op afstand wordt verstaan: een overeenkomst waarbij in het kader van een door 123zonshop.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft 123zonshop.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal 123zonshop.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 4. Levering 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan nl kenbaar heeft gemaakt. Levering geschiedt vanaf de vestigingsplaats van 123zonshop.nl, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Koop op Afstand zal 123zonshop.nl bestellingen uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren. Indien de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden, ontvangt de Consument zo spoedig mogelijk na plaatsing van de order bericht en heeft de Consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien geen sprake is van een consumentenkoop en voor de levering van bepaalde producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, maar een indicatie van de levertijd. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant 123zonshop.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 123zonshop.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. 123zonshop.nl zal bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan; b de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 1. Aan de leveringsverplichting van 123zonshop.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 123zonshop.nl geleverde producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van levering.
 2. De Klant is gehouden de door hem bestelde producten af te nemen. Indien de Klant weigert bestelde producten af te nemen, worden de producten opgeslagen door 123zonshop.nl. Deze bijkomende kosten komen tezamen met de bestelde producten voor rekening van de Klant.
 3. Indien de Klant aan 123zonshop.nl schriftelijk of elektronische opgave doet van een adres, is 123zonshop.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Klant schriftelijk of elektronisch opgaaf doet van een ander adres waarnaar de (deel)bestellingen dienen te worden gezonden.
 4. Het risico op beschadiging en/of van vermissing van producten berust tot het moment van levering aan de Klant bij 123zonshop.nl.

Artikel 5. Zichttermijn/herroepingsrecht    

 1. Indien sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig de Wet Koop op Afstand, heeft de Klant het herroepingsrecht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van zeven dagen na levering zonder opgave van redenen te retourneren. Wanneer de Klant na afloop van deze termijn de geleverde producten niet heeft teruggezonden aan 123zonshop.nl is de koopovereenkomst een feit. De Klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de voormelde periode schriftelijk melding te maken bij 123zonshop.nl. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn geretourneerd. Terugzending dient te geschieden in originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Indien producten door de Klant zijn gebruikt, indien kaartjes van de producten zijn verwijderd of producten beschadigd zijn, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel. De Klant zal het product slechts in die mate mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of de Klant het product wil behouden.
 2. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in het vorige lid, draagt 123zonshop.nl er zorg voor dat binnen dertig dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de berekende verzendkosten aan de Klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de Klant.
 3. Indien de Klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit recht alleen worden uitgesloten indien 123zonshop.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft gemeld aan de Klant.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. nl blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken tot het moment dat de Klant zijn betalingsverplichtingen jegens 123zonshop.nl deugdelijk en volledig is nagekomen.
 2. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien door derden beslag gelegd wordt op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen doen gelden, is de Klant verplicht 123zonshop.nl zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 7. Betaling  

 1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De Klant is gehouden vijftig procent van de factuur te voldoen voorafgaand aan de levering, tenzij anders is overeengekomen. De wijzen waarop de Klant kan betalen staan vermeld op de internetsite van 123zonshop.nl en wordt door partijen bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen.
 3. Indien de Klant de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten inclusief wettelijke rente worden op de schuldenaar verhaald.

Artikel 8 Garantie /Retourneren

 1. nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Garantie geldt niet in geval anderen dan de leverancier van 123zonshop.nl of laatstgenoemde wijzigingen aan opgeleverde producten hebben toegebracht zonder toestemming van 123zonshop.nl, dan wel bij onkundig of oneigenlijk gebruik zoals stoten, vallen en dergelijke.
 3. Op de door 123zonshop.nl geleverde producten geldt een garantietermijn van twee jaren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de door 123zonshop.nl verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde wordt geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de fabrieksgarantie, tenzij anders is vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie -, verzend en voorrijkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
 4. Indien het geleverde product een fabricagefout dan wel fabricagefouten vertoont, dient dit door de Klant binnen vijf werkdagen na ontvangst van het product per mail te worden gemeld aan 123zonshop.nl, waarna kosteloos een vervangend product zal worden toegezonden.
 5. De kosten van retournering komen voor rekening van 123zonshop.nl. Indien blijkt dat er geen sprake is van één of meer fabricagefouten komen voormelde kosten voor rekening van de Klant.
 6. Retournering dient te geschieden met de originele factuur in de originele en onbeschadigde verpakking.
 7. Indien retournering in originele verpakking niet mogelijk is, dient de Klant te zorgen voor een deugdelijke verzendverpakking. Eventuele transportschade bij een gebrekkige verpakking door het retour zenden van zaken is voor risico van de Klant
 8. Reparatie of vervanging als gevolg van een onder garantie vallend product verlengt niet de eenmaal aangevangen garantietermijn.
 9. Ongefrankeerde retourzendingen zullen door 123zonshop.nl worden geweigerd.
 10. Garantie komt te vervallen indien het product wordt aangesloten op een ander voltage of andere wijze als vermeld bij of op het artikel, op de website of de verpakking of andere gegevensdrager.
 11. Garantie komt te vervallen bij het defect geraken van een product door kortsluiting en/of spanningswisselingen in het spanningsnet waarop het desbetreffende product is aangesloten of andere oorzaken, niet zijnde fabricagefouten, waardoor er een defect is ontstaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid  

 1. Eventuele aansprakelijkheid van 123zonshop.nl zal beperkt blijven tot directe schade alsmede tot de bepalingen in onderhavig artikel.
 2. nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door de Klant verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor 123zonshop.nl bekend behoorden te zijn.
 3. nl is niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten op haar website.
 4. Eventuele aansprakelijkheid van 123zonshop.nl zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door de verzekeraar van 123zonshop.nl afhankelijk van de situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding staat met dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Het onderhavige lid is niet van toepassing indien de Klant een Consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Indien 123zonshop.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Het onderhavige lid is niet van toepassing indien de Klant een Consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 6. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en 123zonshop.nl, is laatstgenoemde niet aansprakelijk.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 123zonshop.nl.

Artikel 10. Overmacht 

 1. nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop 123zonshop.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 123zonshop.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. nl kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode een volledige kalendermaand overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »